Baterijų atliekų tvarkymas, informacija vartotojui

Tinkamas baterijų atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdirbimas saugo aplinką ir tausoja gamtinius išteklius. Didžioji dalis baterijų sudedamųjų dalių gali būti perdirbamos ir grįžti į rinką kaip nauji produktai. Perdirbant baterijas išardomi, atskiriamos švino plokštės, plastikiniai korpusai, elektrolitas. Iš švino ir plastikinių korpusų gaminami naujos baterijos, o elektrolitas gali būti naudojamas trąšoms gaminti.

UTU atsakomybė

UTU UAB yra registruota Gamintojų ir Importuotojų Sąvade. Mes esame pasitvirtinę Gaminių sąrašą, teikiame Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas, pildome vidaus rinkai tiekiamų Apmokestinamųjų gaminių (mūsų atveju – baterijų) apskaitą pagal LR gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių reikalavimus.

UTU UAB yra AGIA – Autogamintojų ir importuotojų asociacijos, apjungiančios eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, alyvų bei apmokestinamųjų gaminių, įskaitant baterijų ir akumuliatorių gamintojus ir importuotojus, narė.

Daugiau informacijos rasite čia.

Pakuočių atliekų tvarkymas, informacija vartotojui

Pakuočių atliekos yra alternatyvus žaliavų šaltinis, jas rūšiuojant ir perdirbant gaunama nauda pramonei, tausojami gamtiniai ištekliai. Todėl yra labai svarbu pakuočių atliekas išskirti iš bendro susidarančių atliekų srauto, jas rūšiuoti ir tinkamai jomis atsikratyti, taip užtikrinant, kad nebus teršiama aplinka, o jų antrinis panaudojimas padės išsaugoti daug įvairių gamtinių resursų.

UTU atsakomybė

UTU UAB yra registruota Gamintojų ir Importuotojų Sąvade. Mes esame pasitvirtinę Gaminių sąrašą, pildome vidaus rinkai tiekiamų Pakuočių apskaitą pagal LR gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių reikalavimus, kolektyviai organizuojame pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą (per VŠĮ „Gamtos ateitis“), apmokame pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, apmokame visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas.

UTU UAB priklauso VšĮ „Gamtos ateitis“, licencijuotai pakuočių atliekų tvarkymo organizacijai, kuri koordinuoja prekinių pakuočių atliekų tvarkymą.

Daugiau informacijos rasite čia.

REACH reglamentas

Nuo 2007 m. birželio 1 d. įsigaliojo REACH reglamentas (angl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų, įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

Šis reglamentas grindžiamas principu, pagal kurį gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams tenka atsakomybė užtikrinti, kad jų gaminamos, tiekiamos rinkai ar naudojamos cheminės medžiagos neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai.

Reglamento tikslas – užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, įskaitant cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių metodų skatinimą, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas.

Pagal REACH reglamentą, gamintojas arba importuotojas, per metus gaminantis ar importuojantis ne mažiau kaip 1 toną cheminės medžiagos – atskiros arba esančios vieno ar kelių preparatų sudėtyje, pateikia Europos cheminių medžiagų agentūrai registracijos dokumentaciją, išskyrus atvejus, kai REACH reglamente numatyta kitaip.

Neįregistruotas cheminės medžiagas – atskiras arba esančias preparatų (mišinių) ar gaminių sudėtyje – draudžiama Bendrijoje gaminti ar tiekti rinkai.

UTU atsakomybė

Mes pareiškiame, kad UTU UAB importuojami ir / arba atstovaujami produktai neturi pagal REACH reglamentą draudžiamų naudoti pavojingų medžiagų. Jei Jums reikalinga su konkrečiu prekiniu ženklu susijusi REACH deklaracija, prašome kreiptis į mūsų biurą.

RoHS direktyva

Europos Bendrijos direktyva RoHS (The Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC), sutrumpinta iš Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo), Europos Bendrijos priimta February 2003 metų vasario mėnesį.

RoHS direktyva įsigaliojo 2006 liepos mėn. 1 d. , yra privaloma ir turi būti vykdoma kiekvienoje valstybėje narėje. Ši direktyva apriboja (su išimtimis) šešių pavojingų medžiagų naudojimą įvairių tipų elektros ir elektroninės įrangos gamyboje. Ji glaudžiai susijusi su elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ direktyva 2002/96/EB), kurioje yra nustatomi elektros prekių atliekų surinkimo, atliekų perdirbimo ir naudojimo užduotys yra dalis teisėkūros iniciatyvos, kurios tikslas yra išspręsti milžiniškų nuodingų atliekų problemą .

RoHS dažnai vadinamas „bešvinės gamybos direktyva”, bet ji riboja šių šešių medžiagų naudojimą:

  • švino (Pb),
  • gyvsidabrio (Hg),
  • kadmio (Cd),
  • heksavalentinio chromo (Cr6+),
  • polibrominuotų bifenolių (PBB),
  • polibrominuotų bifenolių eterių (PBDE).

UTU atsakomybė

Mes pareiškiame, kad UTU UAB importuojami ir / arba atstovaujami produktai neturi pagal RoHS direktyvą draudžiamų naudoti pavojingų medžiagų. Jei Jums reikalinga su konkrečiu prekiniu ženklu susijusi RoHS deklaracija, prašome kreiptis į mūsų biurą.

Elektros ir Elektroninės įrangos atliekų tvarkymas (WEEE)

Tinkamas elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdirbimas saugo aplinką ir tausoja gamtinius išteklius. Didžioji dalis elektros ir elektroninės įrangos sudedamųjų dalių gali būti perdirbamos ir grįžti į rinką kaip nauji produktai. Perdirbant elektronikos atliekas atskiriamos pavojingos atliekos, pagaminamos vertingos antrinės žaliavos ir jų pusgaminiai, atskiriami metalai ir kitos žaliavos.

UTU atsakomybė

UTU UAB yra registruota Gamintojų ir Importutojų Sąvade. Mes esame pasitvirtinę Gaminių sąrašą, teikiame Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas, pildome vidaus rinkai tiekiamų Apmokestinamųjų gaminių (mūsų atveju – elektros ir elektroninės įrangos) apskaitą pagal LR gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių reikalavimus.

UTU UAB yra VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos narė. Organizacijos tikslas – geriausiomis sąlygomis vykdanti elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas. 

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Kyla klausimų? Susisiekite