Bateriju direktīva

2006/66/EC ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. Septembrī pieņemta direktīva par baterijām un akumulatoriem un nolietotajām baterijām un akumulatoriem, ar ko atceļ direktīvu 91/157/EC.

Direktīva aizliedz laist tirgū noteiktas baterijas un akumulatorus ar proporcionālu dzīvsudraba un kadmija saturu virs noteiktās normas. Turklāt tas veicina nolietoto akumulatoru un bateriju savākšanu un pārstrādi, uzlabo vides rādītājus augstā līmenī visā bateriju un akumulatoru darba cikla laikā, tostarp arī to pārstrādāšanai un atkritumu iznīcināšanai.

Mērķis ir samazināt to bīstamo vielu daudzumu vidē- jo īpaši dzīvsudrabu, kadmiju un svinu. Tas būtu jādara, samazinot šo vielu izmantošanu baterijās un akumulatoros, apstrādājot un atkārtoti izmantojot daudzumus, ko iegūst pārstrādes rezultātā.

Direktīva attiecas uz visām baterijām un akumulatoriem, izņemot tās baterijas un akumulatorus, ko izmanto iekārtās, lai aizsargātu dalībvalstu drošību vai militāriem nolūkiem, vai iekārtām, kas paredzētas sūtīšanai kosmosā. Tādējādi tas aptver plašāku produktu klāstu nekā direktīva 91/157/EEK, kas attiecas tikai uz baterijām, kas satur dzīvsudrabu, svinu vai kadmiju, un izslēgtos “pogveida elementus”.

UTU pienākumi

UTU ir līgums ar Latvijas Zaļo elektronu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

Iepakojums un izlietotais iepakojums

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20.decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.

Šī direktīva paredz pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot iepakojuma ražošanu no jauniem izejmateriāliem, tā vietā veicināt izlietotā iepakojuma otrreizējo izmantošanu un cita veida atkritumu pārstrādi. Galīgo iepakojuma iznīcināšanu būtu jāuzskata par pēdējo iespējamo risinājumu.

UTU pienākumi

UTU ir ligums ar SIA ”Zaļā josta” par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.

REACH

REACH ir regula par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Tā stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. Tā pilnveido un uzlabo bijušo tiesisko regulējumu attiecībā uz ķīmiskajām vielām Eiropas Savienībā (ES).

Galvenie REACH mērķi ir nodrošināt augsta līmeņa cilvēku veselības aizsardzību un vides aizsardzību no riskiem, kas var rasties no ķīmiskām vielām, veicināt alternatīvas testēšanas metodes, vielu brīvu apriti iekšējā tirgū un veicināt konkurētspēju un jauninājumus.

REACH liek nozarei būt atbildīgai par risku, ko rada ķīmiskas vielas, novērtēšanu un pārvaldību un nodrošina atbilstošu drošības informāciju saviem lietotājiem. Paralēli Eiropas Savienība var veikt papildu pasākumus saistībā ar ļoti bīstamām vielām, ja ir nepieciešama papildu rīcība ES līmenī.

UTU pienākumi

Ar šo mēs paziņojam, ka produkti, ko importē, un/vai ko pārstāv UTU, nesatur dažādas bīstamas vielas. Ja jums nepieciešama deklarācija, kas saistīta ar REACH, tad lūdzu kontaktēties ar mums, zvanot vai rakstot uz mūsu biroju.

ROHS

Bīstam vielu ierobežošanas direktīva 2002/95/EC. RoHS ir saīsinājums no direktīvas par dažādu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskajās un elektroniskajās iekārtās, ko Eiropas Savienība pieņēma 2003. gada februārī.

RoHS direktīva stājās spēkā 2006. gada 1. jūlijā un ir nepieciešams, lai to ievērotu un tā būtu tiesību akts katrā dalībvalstī. Direktīva ierobežo (ar izņēmumiem) sešu bīstamo materiālu izmantošanu dažāda tipa elektrisko un elektronisko ierīču ražošanā. Tas ir cieši saistīts ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīvu (WEEE) 2002/96/EC, kas nosaka savākšanas, uzglabāšanas un pārstrādes mērķus elektriskajām precēm, un ir daļa no likumdošanas iniciatīvas, lai atrisinātu problēmu ar milzīgo elektropreču atkritumu daudzumu.

RoHS bieži dēvē par „bezsvina direktīvu”, bet tā ierobežo sekojošo sešu vielu izmantošanu:

Svins (Pb)
Dzīvsudrabs (Hg)
Kadmijs (Cd)
Sešvērtīgais hroms (Cr6+)
Polibromdifenilu (PBB)
Polibromētais difenilēteris (PBDE)

UTU pienākumi

Ar šo mēs paziņojam, ka produkti, ko importē, un/vai ko pārstāv UTU, nesatur dažādas bīstamas vielas. Ja jums nepieciešama deklarācija, kas saistīta ar RoHS, tad lūdzu kontaktēties ar mums, zvanot vai rakstot uz mūsu biroju.

WEEE

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu utilizēšanas direktīva (WEEE direktīva) ir Eiropas Kopienas direktīva 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), kas kopā ar RoHS direktīvu 2002/95/EC, kļuva par Eiropas likumu 2003. gada februārī. Ar 2009. gadu WEEE direktīva nosprauda savu mērķi visu nolietoto elektrisko preču veidu, ar minimālo vērtību 4 kg uz iedzīvotāju gadā, atgūšana pārstrādei. RoHS direktīva nosaka ierobežojumus Eiropas ražotājiem attiecībā uz materiālu saturu jaunu elektronisko iekārtu laišanai tirgū.

UTU pienākumi

UTU Powel SIA ir reģistrēts BATERIJU VAI AKUMULATORU RAŽOTĀJU REĢISTRĀ 2011. gada 29. jūlijā.

Sazinieties ar mums