Keskkonna kohustused

UTU Powel OÜ on registreeritud probleemtoodete registris, reg.nr.PRO110077.
UTU Powel OÜ-l on sõlmitud lepingud järgmiste koostööpartneritega: Epler & Lorenz AS, Tallinna Jäätmekeskus, Ekovir OÜ. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

Toimivusdeklaratsioon (DoP).
Määratlus ja eesmärgid

Toimivusdeklaratsioon (DoP) annab teavet toodete põhiomaduste kohta ehitustoodete määruse (CPR) raamistikus.

Toote turustamne eeldab põhiomaduste kirjeldust DoP-s.

Toimivusdeklaratsioon tuleb koostada toodetele, millele kohaldatakse harmoneeritud standardit (hEN) või Euroopa tehnilise hinnangut (ETA) .

DOP koostanud tootja võtab endale vastutuse ehitustoote vastavuse eest deklareeritud toimivusele.

DoP-s sisalduva teabe põhjal otsustab kasutaja osta kõigi turul saadaolevate toodete hulgast tema kavandatud kasutuseks kõige paremini sobiva toote, võttes oma otsuse eest täieliku vastutuse.

DoP on seega ehitustoodete siseturu toimimise võtmeelement, tagades selle vajaliku läbipaistvuse ja selge süsteemi vastutuse jagamisel osalejate vahel.

Meetodid ja kriteeriumid

Kogu toimivusdeklaratsioonis (DoP) esitatud teave saadakse asjakohase harmoneeritud standardi või kohaldatava harmoneeritud standardi puudumisel asjakohase Euroopa hindamisdokumendimeetodite ja kriteeriumide range rakendamisega.

Nende meetodite ja kriteeriumide õige kohaldamise tagab tootja ise, järgides vajadusel delegeeritud õigusakti (komisjoni õigusakt CPR-i alusel), kaasates asjaomast teavitatud asutust, järgides kohaldatavat ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi.

DoP koostamisel tuleb juhinduda CPR III lisas esitatud näidisest.

Minimaalne teabe hulk, mida tootja on kohustatud esitama, on sätestatud CPR-i artiklis. 6, kuid ehitustoodete direktiivist (CPD) tulenevate uuenduste tõttu tuleb siinkohal mainida, et tootja peab deklareerima toote kavandatud kasutuse või kasutusvaldkonnad ning vähemalt ühe asjakohase põhiomaduse iga deklareeritud kavandatud kasutuse kohta. Muude asjakohaste omaduste kohta märkida NPD (No Performance Declared): ei deklareerita.

Heakskiidetud DoP annab õiguse kasutada CE-märgist, mis tähendab, et tootja on rangelt järginud kõiki DoP koostamisel kohaldatavaid toiminguid, seega DoP on täpne ja usaldusväärne.

CPR nõuetele vastavate ehitustoodete riiklikud kontaktpunktid

Ehitustoodete määruse (artikkel 10) kohaselt annavad liikmesriigid teavet ehitustoodete eeskirjade ja määruste kohta. Kõnealuste ehitustoodete kontaktpunktid tuleb luua 1. juuliks 2013. Teabeallikas:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/declaration-performance-and-ce-marking_en

Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus REACH
Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine

REACH on kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) REACH jõustus 1. juunil 2007. REACH ühtlustab ja täiustab Euroopa Liidu (EL) endist kemikaale käsitlevat õigusraamistikku.

REACHi peamised eesmärgid on tagada inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse kemikaalidest tulenevate ohtude eest, alternatiivsete katsemeetodite edendamine, kemikaalide vaba ringlus siseturul ning konkurentsivõime ja innovatsiooni suurendamine.

REACH sätestab tööstuse vastutuse kemikaalidest tulenevate ohtude hindamise ja juhtimise ning asjakohase ohutusteabe edastamise eest. kemikaalide kasutajatele. Samas võib Euroopa Liit võtta täiendavaid meetmeid väga ohtlike ainete reguleerimiseks, kui ELi tasandil. on täiendavad meetmed vajalikud /*/

UTU kohustused

Siinkohal kinnitame, et UTU imporditud ja/või esindatud tooted ei sisalda kemikaale vormis, mis nõuab asjakohast registreerimist. Kui vajate oma kaubamärgiga seotud REACH -i deklaratsiooni, võtke ühendust meie klienditeenindusega. Lisateavet REACH-i kohta leiate Euroopa Komisjoni veebilehtedelt.

/*/Teabeallikas: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm

ROHS

Direktiiv ohtlike jäätmete piiramiseks (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2002/95/EC, RoHS, võeti Euroopa Liidus kasutusele 2003 aasta veebruaris.

RoHS direktiiv jõustus 1. juulil 2006 ja on kohustuslik täita igas liikmesriigis. Direktiiv piirab( mõnede eranditega) kuue ohtliku materjali kasutamist erinevate elektri- ja elektroonikaseadmete tootmises. RoHs on seotud ka Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätme direktiiviga(WEEE) 2002/96/EC, mis reguleerib elektrooniliste seadmete kogumist, taaskasutamist ja ümbertöötlemist. Direktiivide eesmärgiks on vähendada ohtlikke e-jäätmete hulka.

RoHS-i on sageli nimetatud ka “pliivabaks direktiiviks”, kuigi see piirab kuue aine kasutamist:

  1. Plii (Pb)
  2. Elavhõbe (Hg)
  3. Kaadmium (Cd)
  4. Kuuevalentne kroom (Cr6+)
  5. Polübromobifenüülid (PBB)
  6. Polübromodifenüüleeter (PBDE)

UTU kohustused

Teatame et tooted, mida UTU esindab ja turustab ei sisalda ohtlikke aineid, mis vajavad eraldi registreerimist. RoHS deklaratsiooni vajadusel, võtke ühendust meie kontoriga.