UTU rīcības kodekss: ētiski ilgtspējīgas darba kultūras veidošana

Mums ir svarīgi strādāt saskaņā ar savām vērtībām, ievērot vienotus noteikumus un rīkoties godīgi gan darba kolektīvā, gan attiecībās ar klientiem, partneriem un citām ieinteresētajām pusēm.

Mūsu ētikas principi ir pamatā mūsu ilgtspējīgas un ētiskas darbības noteikumiem. Tie arī veido mūsu apņemšanos īstenot ētiski ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un sniedz vadlīnijas lēmumu pieņemšanai ikdienā ikvienam UTU darbiniekam.

MŪSU ĒTIKAS PRINCIPI

Mūsu darba kolektīva labjūtība ir viens no svarīgākajiem mūsu organizācijas panākumu
faktoriem. Mēs esam apņēmušies atbalstīt mūsu darbinieku labjūtību un savā organizācijā veidot veselīgu kultūru.

Mums ir svarīgi veikt uzņēmējdarbību caurskatāmi un ievērot savus principus. Mēs vēlamies būt patiesi partneri saviem klientiem, un esam godīgi un atvērti
visā, ko darām. Mēs sadarbojamies ar saviem klientiem un partneriem godīgi un atbildīgi.

Mēs kopā ar citiem nozares dalībniekiem veicinām oglekļneitralitāti elektrifikācijas nozarē. Visās savās darbībās — no produktu izstrādes līdz ražošanai
un operatīvajai darbībai — mēs ņemam vērā ietekmi uz vidi. Mūsu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sabiedrības attīstību, izmantojot ilgtspējīgus un inovatīvus
produktus un pakalpojumus. Ikvienam UTU darbiniekam ir svarīgi apņemties izvērtēt ietekmi uz vidi, pieņemot ar darbu saistītus lēmumus

Mēs veicinām diskusiju kultūru, kuras pamatā ir atklātība un caurskatāmība un kuras ietvaros var droši apspriest arī problēmas un izaicinājumus. Katrs no
mums ir atbildīgs par mūsu ētikas principu ievērošanu un ziņošanu par visiem un jebkādiem novērotajiem pārkāpumiem. Vadītājiem ir īpaša atbildība: nodot mūsu ētikas principus savām komandām un rādīt piemēru.

Iepriekšējais raksts Nākamais raksts