UTUn Code of Conduct

Vuoden 2024 aikana koko UTU-konsernin henkilökunta on suorittanyt UTUn sisäisen Code Of Conduct -koulutuksen. CoC on eettinen ohjeisto, joka ohjaa meitä utulaisia yhteisillä toimintatavoilla toimimaan oikein.

Supplier Code of Conduct on luotu UTUn yhteistyökumppaneille, kuten toimittajille ja alihankintayrityksille, jotta voimme varmistaa, että kumppaniverkostomme toimivat eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti.

UTUn sisäinen code of conduct – Näin me toimimme!

Rakennamme eettisesti kestävää toimintakulttuuria yhdessä. Meille on tärkeää, että työskentelemme arvojemme mukaisesti, pelaamme yhteisillä säännöillä sekä toimimme suoraselkäisesti niin omassa työyhteisössämme kuin asiakkaitamme, kumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan.

Eettiset periaatteemme määrittelevät reunaehdot kestävälle ja eettiselle toiminnallemme. Ne toimivat sitoumuksenamme tehdä eettisesti kestävää liiketoimintaa ja samalla luovat ohjenuoran kaikille utulaisille arjen päätöksenteon tueksi.

Yhdenvertainen, oppiva ja hyvinvoiva UTU-yhteisö

 • Toimintamme perustuu työkavereiden arvostukseen – kohtelemme kollegoitamme ja sidosryhmiämme aina reilulla ja kunnioittavalla tavalla.
 • Emme hyväksy syrjivää, häiritsevää tai epäasiallista kohtelua.
 • Erilaisuus on rikkaus.
 • Uskomme elinikäiseen oppimiseen ja tuemme utulaisten osaamisen kehittämistä tarjoamalla mahdollisuuden koulutuksiin ja työnkiertoon. Oman osaamisen jakamisella luomme hyvää työilmapiiriä ja mahdollisuuden toisilta oppimiseen.
 • Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Kunnioitamme YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia ja noudatamme Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista.

Turvallisuus ensisijaisen tärkeää

 • Turvallisuus on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa.
 • Olemme kaikki vastuussa tapaturmia ehkäisevän turvallisuuskulttuurin edistämisessä. Epäkohdissa ryhdymme välittömiin korjaustoimiin.
 • Fyysisen turvallisuuden lisäksi vaalimme psykologista turvallisuutta. Mahdollistamme vaikeiden asioiden nostamisen esiin, ja seuraamme utulaisten hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Reilua yhteistyötä ja kilpailua

 • Teemme yhteistyötä asiakkaidemme sekä kumppaneidemme kanssa reilulla ja vastuullisella tavalla.
 • Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään niiden muodossa. Emme anna tai vastaanota lahjoja, palveluksia, vieraanvaraisuutta tai muita etuuksia, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa päätöksentekoomme.
 • Osallistumme kilpailuun reilulla ja eettisellä tavalla. Emme osallistu toimintaan, jonka tarkoituksena on kilpailun rajoittaminen tai vääristäminen tai jonka vaikutuksesta näin voi tapahtua. Emme käytä
  väärin muiden liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja.

Kannamme vastuun ympäristöstä

 • Huomioimme ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme – niin tuotteiden kehityksessä, valmistuksessa kuin operatiivisessa toiminnassamme.
 • Jokaisen utulaisen on tärkeää sitoutua tekemään päätöksiä työssään ympäristönäkökulmat huomioiden. Tehostamame energiankulutustamme, kierrätämme ja kehittämme tuotteitamme ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.
 • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja etsimme uusia tapoja vaikuttaa
  ympäristöön positiivisella tavalla niin yksilöinä kuin koko UTUna.

Ylläpidämme avoimuuden kulttuuria

 • Ylläpidämme turvallisen avointa keskustelukulttuuria, jossa jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Epäkohtia on turvallista tuoda esiin.
 • Kaikkien utulaisten odotetaan puuttuvan eettisten periaatteidemme vastaiseen toimintaan ja ilmoittavan epäilyksistään, havainnoistaan tai huolistaan eteenpäin.
 • Esihenkilöillä on erityinen vastuu viestiä eettisistä periaatteistamme tiimeissään ja toimia esimerkkinä.

Supplier Code of Conduct

Eettisellä yhteistyöllä vastuullisiin tuloksiin

UTUlle on tärkeää, että työskentelemme arvojemme mukaisesti, pelaamme yhteisillä säännöillä ja toimimme suoraselkäisesti sekä omassa työyhteisössämme että asiakkaitamme, kumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja olemme sitoutuneet kestäviin toimintatapoihin ja niiden kehittämiseen. Jokaista UTUlaista sitovat UTUn eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct). Kunnioitamme hyviä eettisiä periaatteita ja välitämme tätä toimintaa myös eteenpäin sidosryhmillemme.

Haluamme varmistaa, että UTUlle tärkeät toimittajat, palvelutoimittajat ja alihankintatyötä tekevät ovat tunnistaneet ja sitoutuvat noudattamaan samoja periaatteita. Odotamme toimittajiemme noudattavan voimassa olevia lakeja sekä sitoutuvan vastaamaan toimintansa taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

UTU suosii toimittajia, jotka sitoutuvat kansainvälisiin ihmisoikeuslakeihin ja ympäristölakeihin sekä tässä eettisessä ohjeistossa mainittuihin ohjeisiin.