Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser gjeldende fra 1.4.2019.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser gjeldende fra 1.4.2019


1. Innledning

 • 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder foran andre leveringsbetingelser dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom autoriserte representanter for begge parter.

2. Tilbud – Pris

 • 2.1 Tilbud gis i henhold til kjøpers spesifikasjoner. Kjøper plikter å kontrollere at tilbudet inneholder de ønskede komponenter.
 • 2.2 Tilbudet står ved lag i det angitte tidsrom. Er intet angitt, er tilbudet gyldig 2 måneder fra det ble fremgitt.
 • 2.3 Det tas forbehold om prisendringer ved endringer i valutakurser, endringer i offentlige avgifter, samt mellomsalg.
 • 2.4 All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende priser på ordredagen. Alle priser er eks. MVA, hvis ikke annet fremkommer skriftlig. UTU Norge AS forholder seg retten til å endre priser, rabatter, pakningsstørrelse, konstruksjoner og mål uten varsel.
 • 2.5 Ved bestillinger på leveranser med verdi under kr. 500,- eks. MVA, beregnes et småordretillegg på kr. 50,- eks. MVA.

3. Produktinformasjon

 • 3.1 Alle oppgaver og data (inkl. priser) som finnes i produktinformasjoner og prislister er kun bindende i den utstrekning det er uttrykkelig avtalt.
 • 3.2 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende materielt eies av UTU Norge AS.
 • 3.3 UTU Norge AS forbeholder seg retten til å foreta tekniske forandringer på produktene uten forutgående varsling.

4. Levering og forsendelse

 • 4.1 Forsendelse skjer via UTU Norge AS sine distribusjons er i h.h.til Incoterms 2000 DDP.
 • 4.2 Frakt belastes i henhold til gjeldende avtale med grossist.

5. Betalingsbetingelser

 • 5.1 I henhold til enhver tid gjeldende avtale mellom partene.
 • 5.2 Ved kontantsalg skal faktura betales før varene leveres.

6. Salgspant – sikkerhet

 • UTU Norge AS forbeholder seg salgspant i de solgte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. UTU Norge AS forbeholder seg retten til å kreve annen sikkerhet i tillegg til eller i stedet for salgspant. Kjøper er ikke berettiget til å videreselge leverte produkter som er beheftet med salgspant, før hele kjøpesummen med omkostninger er betalt.

7. Leveringstid

 • Leveringstid er normalt 2-5 dager (avhengig av mottakers beliggenhet) fra den tid grossistens bestillingsnummer, alle spesifikasjoner og opplysninger som er nødvendig for å effektuere ordren, er mottatt hos UTU Norge AS. Lagervarelevering til grossist finner sted på faste dager som er angitt i de spesifikke avtaler mellom partene.

8. Erstatning ved forsinkelser

 • UTU Norge AS er bare ansvarlig for tap påført kjøperen som følge av forsinkelse fra UTU Norge AS dersom dette er skriftlig avtalt på forhånd. Tapet er begrenset oppad til 7,5 % av kjøpesummen for den forsinkede vare. UTU Norge AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kjøperens indirekte tap og annen konsekvensskade som følge av forsinkelsen.

9. Reklamasjon

 • 9.1 Reklamasjon ved feil ved varen skal fremstilles innen 7 dager etter kjøpers varemottak. Ansvaret til UTU Norge AS ved feil eller mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av skaden. UTU Norge As er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført kjøperen eller tredjeperson. Begrensningen gjelder uansett om kjøperen selv skulle bli ansvarlig overfor tredje person. Varer som er beheftet med feil eller mangler skal etter avtale returneres UTU Norge AS.
 • 9.2 Reklamasjon ved transportskade skal straks og senest innen 7 dager, meddeles til UTU Norge AS skriftlig og dokumenteres med angivelse av pakkseddelnr., antall kolli, vekt m.v. som er skadet overfor transportør og UTU Norge AS. Er varen synlig skadet og/eller har leveransen manko, skal det noteres i kvitteringsdokumentet eller fraktbrevet til transportør, ved mottak av varen.

10. Garanti-service

 • Garantitiden på defekte varer regnes fra forsendelsesdato i den utstrekning UTU Norge AS er dekket av leverandørens garantibestemmelser, som regel 24 mnd. Garantien dekker material- og produksjonsfeil, og er begrenset til omlevering eller reparasjoner og utskifting av deler hos UTU Norge AS i den ordinære arbeidstid. Ønskes garantiservice utført hos kjøper, betales reise og diett etter regning. Garantiansvaret bortfaller dersom: – Det er gjort inngrep i varen uten samtykke fra bemyndiget person hos UTU Norge AS. – Varen er skadet som følge av ukyndig behandling. – Varen er skadet som følge av feilaktig montering eller brudd på offentlige bestemmelser. Garantien dekker ikke skade ved slitasje som følge av normal bruk.

11. Retur av varer

 • Varer skal returneres til den grossisten varene ble kjøpt hos. Retur fra grossist skal først finne sted når dette er avtalt med UTU Norge AS. Forespørsel om dette sendes retur@utunorge.no. For at returen skal kunne godkjennes, må det sammen med varen legges ved kopi av returdokumentet. Hele forpakninger i uskadd originalemballasje med oppgitt referanse, krediteres med netto fakturapris minus 20 % returgebyr. Aksepteres retur uten referanse, krediteres varene med dagens listepris minus avtalerabatt minus 50 % returgebyr. Minimum returgebyr er kr.200,-. Kjøper betaler returfrakten og bærer selv risikoen for varen frem til anvist oppsamlingssted, med unntak av feilleveranser. Varene sendes til vareleveranse hos UTU Norge AS, og krediteres etter kontroll ifølge ovenstående regler.

12. Fritakelsesgrunner

 • Følgende omstendigheter vil fri UTU Norge AS for erstatningsplikt dersom de er til hinder for leveringsavtalens oppfyllelse: Lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft, innskrenkinger av krafttilførsel eller forsinkelse av leveranse fra underleverandør.

13. Tvister

 • Enhver tvist som måtte oppstå i anledning av avtalen mellom kjøper og UTU Norge AS, avgjøres etter norsk lov. Verneting i et hvert tvistetilfelle som utspringer av avtalen mellom kjøper og UTU Norge AS skal være Oslo tingrett.