Mitä yhteistyötä onnistunut tuote vaatii?

Minkä tahansa tuotteen tai palvelun olennaisin tarkoitus on tuottaa arvoa asiakkaalle. Tästä syystä tuotteiden on oltava kilpailukykyisiä niin ominaisuuksiltaan kuin hinnoiltaan – samoin tuotteen on kehityttävä ja oltava näkyvillä. Tuotehallinnan perimmäinen tarkoitus on vastata tähän tarpeeseen eli huolehtia tuotteen tai tuotealueen kilpailukyvystä markkinoilla. Onnistunut tuotehallinta varmistaa, että tuote vastaa asiakkaiden tarpeisiin, mutta samalla tekee tuotteen löytämisen ja ostamisen helpoksi. Toisaalta tuotteella on oltava arvo itse yritykselle; tuotteen elinkaaren hallinta on elintärkeää ja se takaa mm. tuotteen laadun ja tuotannon prosessien toimivuuden.

Tuotehallinta on tärkeä osa tuotteen matkaa tuotekehityksestä asiakkaalle asti

Kun kyseessä on omavalmisteisten tuotteiden, kuten vakiokeskusten tai pistorasiapylväiden tuotehallinta, UTUn tuotepäälliköt osallistuvat myynnin, markkinoinnin ja itse tuotannon eri vaiheisiin auttamalla muita. Toisaalta tuotepäällikkö pyrkii näyttämään suuntaa ja esimerkkiä. Tuotehallinta on kuitenkin ennen kaikkea tiimityötä ja sen pohjana on toimiva yhteistyö. Me-henki korostuu vahvana toiminnassa.

Pistorasiapylväiden tuotehallinnan keskeisimmät tehtävät eri osastojen kanssa ovat:

  • HANKINTA: hankintaorganisaation tukeminen ostoennusteiden ja toimittajavalintojen kautta
  • TARJOUSLASKENTA JA MYYNTI: asiakkaan ohjaaminen tuotevalinnoissa sekä muu asiakaspalvelu, projektien hinnoittelu; myynnin tekninen tukeminen ja markkinatilanteen arviointi
  • SUUNNITTELU: projektikohteissa tuotteen ja toteutuksen suunnittelusta vastaaminen
  • TUOTANTO JA LOGISTIIKKA: valmistusprosessin tukeminen mm. valmistuslinjan teknisen toteutuksen tukeminen, operatiivisen tehokkuuden ja varaston kiertonopeuden varmistaminen; vuoropuhelu logistiikan kanssa etenkin poikkeustilanteissa toimituksiin liittyen
  • JÄLKIMYYNTI JA MARKKINOINTI: asiakastyytyväisyyden varmistaminen, markkinointiorganisaation tukeminen asiakas- ja sidosryhmäviestinnässä sekä markkinointisuunnitelmaan osallistuminen
  • TUOTETIETOJEN YLLÄPITO: sekä omien että sidosryhmien kanavien oikean ja laadukkaan tuotetiedon ylläpito ja kehittäminen
  • TUOTESUUNNITTELU ja TUOTEKEHITYS: ratkaisujen löytäminen tarpeisiin yhdessä tuotekehityksen kanssa, tuotteen ominaisuuksien tai valmistamisen tehokkuuden parantaminen

Tuotehallinta koostuu siis monenlaisesta tekemisestä, eikä yksikään niistä ole toistaan vähemmän tärkeä. Kaiken keskiössä on kuitenkin syvä yhteistyö. Jotta kokonaisuus onnistuu ja lopputuloksena on sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta hyvä tuote, on tiimityön onnistuttava. Toimiva ja tuottava yhteistyö perustuu aina työtovereiden arvostukseen; oman osaamisen jakaminen ja muilta oppiminen on vakaa ja hyvä pohja. Se mahdollistaa myös sekä tuotteiden että toimintojen uudistumisen.

JATKUVAA TUOTEKEHITYSTÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI

Tuotehallinta ei kuitenkaan koskaan ole täydellistä, sillä kehitys kehittyy. Kun yhden osa-alueen saa hiottua hyvään pisteeseen, tartutaan uuteen osioon ja taas mennään! Koska keskiössä on asiakas, ohjaa se päivittäistä tekemistä. Liiketoimintaa kun ei yksin määritä se, onko tuote hyvä vai ei, vaan minkä arvon se tuottaa nimenomaan asiakkaalle. Tuotehallinnan yksi tehtävä onkin jakaa esimerkiksi myynnistä saatua palautetta ja hyödyntää sitä. Näin yritys voi yhdessä ymmärtää, miten olla lähellä asiakasta. Ja näin tuottaa arvoa sekä asiakkaille että omalle liiketoiminnalle.

Jenna Kainulainen
tuotepäällikkö
UTU Oy

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli