Code of conduct meillä UTUlla

UTUlla julkaistiin vuoden 2024 alussa oma Code of conduct, eli eettinen ohjeisto, jonka tarkoituksena on auttaa UTUlaisia toimimaan oikein. Tavoitteenamme on toimia arvojemme mukaisesti yhteisillä pelisäännöillä.

Päämäärämme on, että eettinen ohjeisto ei ole vain dokumentti muiden joukossa, vaan sen tehtävänä on toimia oppaana työssä kohdatuissa hankalissakin tilanteissa. Code of conductimme nojaa eettisiin periaatteisiimme – eli hyvinvoivaan henkilöstöön, avoimuuden kulttuurin ylläpitämiseen, reiluun ja eettiseen tekemiseen sekä vastuun kantamiseen ympäristöstä. Jokaisen UTUlaisen odotetaan sitoutuvan eettisiin periaatteisiimme ja odotamme sitoutumista myös kumppaneiltamme.

Hyvinvoiva henkilöstö = hyvinvoiva yritys

Tavoitteenamme on rakentaa työyhteisöä, joka on innostava ja yhdenvertainen. Jokainen kollega on samanarvoinen emmekä hyväksy syrjintää tai häirintää missään muodossa. Usein puhutaan nollatoleranssista ja tällaista kulttuuria meilläkin halutaan rakentaa syrjintää kohtaan, jotta jokaisella olisi hyvä ja turvallinen olo töissä. Avoin keskustelukulttuuri, johon kuuluvat myös eriävät mielipiteet ovat osa UTUa. Jokaisen mielipiteen halutaan kuuluvan – kunhan se tehdään toisia kunnioittavasti ja rakentavasti.

UTUlaisten osaamisen ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen on meille tärkeää. Elinikäinen oppiminen on kantava voimavara ja UTUlaisten osaamista halutaan kehittää esimerkiksi koulutuksilla ja mahdollisuudella työnkiertoon. Yhteiset toimintatavat rakentuvat pikkuhiljaa ja niiden toimivuutta tulee tarkastella. Code of conduct on hyvä ponnistuslauta monelle toimintatavalle.

Turvallisuus ja terveys ovat UTUlle ensiarvoisen tärkeitä asioita ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Code of conductin toivotaan osallistavan kaikki UTUlaiset tapaturmia ehkäisevän turvallisuuskulttuurin edistämiseen. Melko tuoreen HOKSU- järjestelmän kautta jokaisella on mahdollisuus raportoida havaitsemistaan epäkohdista ja niihin puuttuminen on entistä nopeampaa.

Vastuullinen toiminta

Haluamme pitää kilpailun reiluna ja code of conductimme yksi osa onkin korruption vastustaminen. Joskus korruptio voi tuntua hieman etäiseltä jokapäiväisessä työskentelyssämme, mutta on tärkeä muistaa, että korruptiolla on monet kasvot. Siispä sen havaitseminen voi olla vaikeaa. Rehellisyys, läpinäkyvyys ja suoraselkäisyys ohjaavat toimintaamme. Toiveena on, että code of conduct ainakin herättäisi ajatuksia, ja osaisimme havaita paremmin sellaisia epäkohtia, joita emme aiemmin ehkä olisi havainneet.

Nykyään erilaiset tietomurrot aiheuttavat ongelmia yrityksille. Rikollisten keinot tuntuvat vain moninaistuvan. Siksi halusimme muistuttaa eettisessä ohjeistossamme myös tietoturvallisuudesta ja tietosuojakysymyksistä. On meidän jokaisen vastuulla turvata luottamukselliset tiedot ja oikeanlaiset tietojen säilytyskäytännöt.

Yksi eettisen ohjeiston tärkeimmistä osioista ovat ihmisoikeudet, jotka kuuluvat meille jokaiselle. Kunnioitamme YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia ja noudatamme Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista. Olemme sitoutuneet toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Näihin nojaaminen on hyvä perusta monelle toiminnolle.

Kannamme vastuun ympäristöstä

UTU haluaa myös kantaa vastuuta ympäristöstä. Hiilijalanjälkilaskenta on UTUlla hyvässä vauhdissa ja tämän voisikin sanoa olevan UTUlle tietynlainen teema vuodelle 2024. Kun koko UTUn hiilijalanjälki on saatu laskettua, on hyvä siirtyä laskemaan tuotekohtaisia hiilijalanjälkiä sekä asettaa tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tämä vaatii aktiivisia toimia ja onkin innostavaa nähdä, millaista kehitystä tämän kanssa on luvassa.

Yksi tavoitteistamme on edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä kestävillä ja innovatiivisilla tuot­teilla ja palveluilla. Eettisessä ohjeistossamme UTUlaisia kannustetaan tekemään päätöksiä työssään ympäristönäkökulmat huomioon ottaen. Pyrimme pienentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia tuotannossamme esimerkiksi tehostamalla energiankulutustamme, kierrättämällä sekä kehittämällä tuotteitamme ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

Whistleblowing

Epäkohdista ilmoittaminen on jokaisen UTUlaisen vastuu eikä huolten esiin nostamisesta koskaan rangaista. Kannustamme myös sidosryhmiämme puuttumaan mahdollisiin väärinkäytöksiin. Löydät verkkosivuiltamme linkin ilmoituskanavaan sekä tarkemmat ohjeet sen käyttöön.

Vaikka code of conductista ei välttämättä löydy vastauksia yksittäisiin pulmiin, ohjeistus toimii keskustelun herättelijänä sekä antaa aihetta ajattelulle ja linjat oikein toimimiselle. Yhteinen toimintakulttuuri rakentuu palasista ja toivomme, että code of conduct antaa tälle kehitystyölle hyvän pohjan.

Seuraava askeleemme on toimittajille suunnattu code of conduct, jota työstämme parhaillaan.

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli